Privacy is een van de belangrijkste rechten van de mens. De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt dit recht. De Uitvoeringswet AVG is echter een gecompliceerde wet met veel lastige bepalingen. Zonder juridische achtergrond is het lastig te achterhalen wat er nu precies allemaal staat. Daarom een uitleg over de mogelijkheden die je hebt als je van mening bent dat een instelling jouw privacy heeft geschonden.

Op grond van artikel 15 AVG kun je een verzoek indienen bij een instelling om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die de instelling van jou in bezit heeft en hoe deze ge­gevens verstrekt worden. De gecontacteerde instelling is in beginsel op grond van artikel 12 lid 3 AVG verplicht binnen één maand je verzoek te beantwoorden.

Mocht je niet tevreden zijn met het gegeven antwoord van de instelling, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoons­gegevens (AP). De AP neemt niet zomaar elke klacht in behandeling. Daarvoor kijken zij naar de mate van schade die je geleden hebt door het onrechtmatig verstrekken van je persoonsgegevens. Tevens wordt er gekeken of de AP doelmatig en doeltreffend kan optreden.

Je kunt ook een procedure starten bij de rechter om schadevergoeding te eisen. De rechter hanteert echter zeer strikte criteria voor het toekennen van schadevergoeding. Niet elke inbreuk levert een recht op schadevergoeding op. Er moet sprake zijn van een ‘merkbaar nadeel’ en van een schending van een ‘zeker gewicht’.

Heb je meer vragen? De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen helpen je graag verder!

 

Stichting Wetswinkel Nijmegen
Wetswinkel Nijmegen geeft gratis juridisch advies in Nijmegen en omstreken.
wetswinkelnijmegen.nl